Video waarop letten bij de aankoop van een woning – onderdelen begane grondvloer & fundering

Waarop op letten bij de aankoop van een woning? In deze blog en video over de begane grondvloer en fundering geef ik aan wat de aandachtspunten zijn.

Termen

De volgende termen worden aangegeven, bijvoorbeeld vrijdragende vloer, vloer op zand (gestort), dekvloer, constructieve vloer. Balk- en strokenfunderingen, gemetselde fundering, heipalen.

Begane grondvloeren (= constructieve vloer) Er zijn twee soorten begane grondvloeren te onderscheiden. Vrijdragende vloeren en vloeren op zand gestort. Vrijdragend wil zeggen dat de vloeren afsteunen op wanden of fundering, deze vrijdragende vloeren hebben vaak een kruipruimte. Een vloer op zand gestort, ligt (/steunt af) op een zandpakket, als je het zand weg zou halen verzakt de vloer, dus dit type vloer heeft geen kruipruimte.

Begane grondvloeren zijn van beton of van hout (laatst genoemde, bestaande uit een houten balklaag met daar bovenop een beplating). Op betonnen vloeren (ook bij verdiepingen) ligt er doorgaans een (niet constructieve) dekvloer bovenop (circa. 20 – 70 mm dik). Deze heeft als functie de vloer te egaliseren en de geluidwering te verhogen.

Funderingen

In Nederland komt de strookfundering en balkfundering het meeste voor. Een strookfundering is altijd op zand  (ook wel funderen op staal genoemd), terwijl een balkfundering in combinatie is met een hei- of boorpaal. Een heipaal is een grond verdringende paal en wordt in de grond geslagen (geheid), dit brengt trillingen (en soms trillingsschade) met zich mee. Een boorpaal wordt in de grond geboord wat trillingsarm gebeurt waardoor de kans op trillingsschade aanzienlijk kleiner is.  

Een aandachtspunt zijn houten heipalen waarin houtrot ontstaat zodra deze paal deels onder en deels boven de grondwaterspiegel komt te staan. Doordat de grondwaterspiegel op sommige plaatsen lager zijn geworden vormt dit een risico voor houten paalfunderingen. Ongeveer 750.000 woningen in Nederland staan op houten paalfunderingen. Funderingsherstel aan houten heipalen is zeer kostbaar. Bedragen van € 30.000 – ruim € 100.000,- zijn meer de regel dan de uitzondering.

Vochtproblemen

Optrekkend vocht is een vaak gehoorde klacht, echter blijkt in de meeste gevallen geen sprake te zijn van optrekkend vocht, maar van doorslaand vocht. Optrekkend vocht kan voorkomen bij een (te) poreuze steen. Optrekkend vocht kan zichtbaar zijn in de buitengevel (aan de binnen- of buitenzijde), maar de oorzaak kan ook de lager liggende fundering zijn.

Kelder

Vochtplekken op een kelderwand of keldervloer kunnen aangeven dat deze onvoldoende waterdicht zijn. Bij een ‘lekkende kelder’ is injectering van wanden en/of vloeren wellicht een optie om de waterdichting te verbeteren. Hierbij wordt een chemisch goedje in wanden en/of vloeren aangebracht. Ook is bekuipen wellicht een optie. Hierbij wordt aan de binnenzijde van de kelder een waterkerende laag aangebracht. Let op, beide opties zijn ten eerste een kostbare aangelegenheid en ten tweede dient dit om de 10-15 jaar opnieuw te gebeuren om de waterkering in stand te houden. Laat je goed informeren, ook met betrekking tot de garanties.  

Indicatoren

Een trapsgewijze scheur in een wand (buitenwand of binnenwand) duidt op verzakking. Uitgezocht dient te worden of de zakking reeds gestabiliseerd is of dat het zakkingsproces nog actief is. Tevens dient de oorzaak uitgezocht te worden, is bijvoorbeeld een verzwakte fundering de oorzaak of wellicht is er een rioolbuis lek die het zand onder de fundering wegspoelt.  

Hetzelfde geldt voor begane grondvloeren die scheef gezakt zijn, de oorzaak moet goed uitgezocht worden zodat er een goede oplossing aangedragen kan worden.

Lekkagesporen (/verkleuringen) kunnen duiden op optrekkend of doorslaand vocht. Voor doorslaand vocht kan nieuw voegwerk een oplossing zijn, al dan niet gecombineerd met het impregneren van de gevel. Voor optrekkend vocht kan injecteren mogelijk een oplossing zijn. Ook hierbij geldt dat duidelijk vastgesteld wordt wat de oorzaak is.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant: